Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://aveliore.com.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Aveliore Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6/8
03-543 Warszawa
NIP: 524-291-58-52
KRS: 0000890124

zwana w dalszej części niniejszej Polityki prywatności „Administratorem” lub „Administratorem Danych osobowych”.

POZOSTAŁE DEFINICJE

Dane osobowe / Dane – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://aveliore.com oraz subdomeny,
Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności,
RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych przez Serwis.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym do poprawnego świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Wszelkie gromadzone Dane osobowe są gromadzone jedynie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Przekazywanie Danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi kontaktu z Użytkownikiem oraz obsługi zapytania. Do przekazywanych danych mogą należeć w szczególności:

• Imię, nazwisko;
• Adres poczty elektronicznej (e-mail);
• Numer telefonu;

Administrator może gromadzić również adresy IP i inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich Danych osobowych Użytkowników. Są one gromadzone, przetwarzane i przechowywane z należytą starannością i chronione przy pomocy środków organizacyjnych i technicznych przed możliwością uzyskania do nich dostępu przez osoby do tego nieuprawnione.

Administrator, w myśl przepisów RODO, nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

• świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• umożliwienia obsługi zapytań, w tym w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• prowadzenia pomiarów statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• wykrywania nadużyć – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celach marketingowych, w tym na profilowanie na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aktywność Użytkowników w Serwisie, w tym jego ich osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych (oprogramowaniu komputerowym służącym do tworzenia i przechowywania chronologicznego informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgromadzone w ten sposób Dane są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z zapewnieniem poprawnego świadczenia usług, a także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim oraz w celach analitycznych i statystycznych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników przez czas uzależniony od podstawy prawnej, która stanowi przesłankę do przetwarzania tych Danych, a także od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

• Dane osobowe wymagające zgody Użytkownika są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,
• Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do ustania uzasadnionego interesu Administratora lub sprzeciwu Użytkownika, którego dane te dotyczą, jeśli sprzeciw taki przysługuje zgodnie z obowiązującym prawem.

Czas przetwarzania Danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie, jedynie w zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa.

Po upływie czasu przetwarzania Danych osobowych, Dane te są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, tj. przekształcane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych Danych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

• prawo do wglądu do swoich Danych osobowych i otrzymania ich kopii,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do poprawienia swoich danych,
• prawo do usunięcia swoich danych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych praw, Administrator zaleca Użytkownikom kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może przekazywać Dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, z którymi współpracuje w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług. Każdy podmiot, któremu Administrator przekazuje Dane osobowe Użytkowników, otrzymuje jedynie tyle danych, ile jest niezbędne do prawidłowego realizowania usług świadczonych przez podmiot.

W szczególności Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem.

Wszelkie podmioty, z którymi współpracuje Administrator, stosują aktualne i dostosowane do wymogów RODO polityki przetwarzania Danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Ochrona Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym, w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i możliwe jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony tych danych.

W szczególności Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza EOG przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT w ramach zlecania wykonywania określonych czynności lub zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zapewnienia dostępu do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty, którym Administrator udostępnia Dane osobowe w ramach prowadzonej współpracy, gwarantowały stosowanie właściwych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników na zlecenie Administratora.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail) [email protected] lub pisemnie na adres Administratora: Aveliore Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6/8, 03-543 Warszawa.

Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 15.01.2023 r.